Službeni dokumenti

pdfZahtjev za pristup informacijama
pdfKatalog informacija
pdfStatut Dječjeg vrtića Požega
pdfPravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega
pdfIzmjene pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega
pdfIzmjene Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Požega
pdfIzjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
pdfČlanovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
pdfPlan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Dječjeg vrtića Požega za 2019. godinu
pdfGodišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
pdfGodisnje_izvjesce.pdf
xlsGodisnje_izvjesce.xls
pdfPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Požega


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07,94/13 (vanjski link)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i i naobrazbe (vanjski link)

 

 

Financijski dio:

docBILJEŠKE_DJEČJI_VRTIĆ_2017.doc
xlsDječji vrtić
xlsPlan nabave za 2018. godinu
xlsFinancijski plan za 2018. godinu
docOdluka o utvrđivanju cijene programa koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
pdfIzvješće o realizaciji financijskih sredstava
xlsIzvještaj o obvezama od 01.01.-31.12.2018. godine
xlsIzvješće o realizaciji od 01.01.-31.12.2018. godine
xlsFinancijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
xlsPlan nabave za 2019. godinu

pdfProcedura blagajničkog poslovanja

pdfProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

pdfOdluka o imenovanju osoba osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći
pdfOdluka o određivanju osobe za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja
pdfPolitika prikupljanja i obrade osobnih podataka

pdfProcedura primanja pismena

pdfOdluka o izmjeni odluke o sufinanciranju dnevnog troška prehrane u DV Požega o okviru projekta "Požeški limači"